Benoeming executeur-testamentair

Een executeur-testamentair – tegenwoordig ook wel alleen executeur genoemd – draagt zorg voor alles dat geregeld moet worden na uw overlijden. In het testament wordt vastgelegd wat de bevoegdheden zijn van de executeur. De persoon die via een testament (vrijwillig) is aangewezen om uitvoering te geven aan het testament legt hierover verantwoording af aan de erfgenamen. Dit kan een professioneel iemand zijn, maar het kan ook iemand uit de familie of vriendenkring zijn.

Is er geen executeur aangewezen? Dan moeten de erfgenamen er samen uit komen. Dat kan alleen op basis van unanimiteit. Niet op basis van bijvoorbeeld een meerderheid. Om spanningen te voorkomen, kan het helpen om een executeur te benoemen. Deze vertegenwoordigt de nabestaanden en heeft als taak ervoor te zorgen dat zaken goed geregeld en afgehandeld worden.

De executeur moet zich houden aan wettelijke kaders en kan ook wettelijk bepaalde taken hebben. Zoals omgaan met nagelaten schulden en de begrafenis van de overledene. Wij informeren u hier graag over en staan klaar om u te helpen met het benoemen van een executeur. Wilt u liever eerst meer informatie? Bezoek dan onze website.

Veelgestelde vragen de benoeming van een executeur

Een executeur is vooral handig als er meer erfgenamen zijn. De executeur is dan het aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is bij de nalatenschap. Hij of zij zorgt ervoor dat de bezittingen eventueel worden verkocht en de schulden worden voldaan. Bovendien, als de nalatenschap een beetje complex is dan kan het werk van een executeur behoorlijk fors zijn. Daar kun je niet zomaar een erfgenaam mee belasten.

Een executeur moet altijd benoemd worden in een testament.

U kunt iedereen aanwijzen als executeur. Vaak is dat in eerste instantie uw partner/echtgenoot of een van de erfgenamen waarin u veel vertrouwen heeft. U kan in tweede instantie dan een andere persoon of organisatie benoemen. De tweede executeur komt dan in beeld voor het geval uw partner is overleden of de functie niet wil of kan uitoefenen. U kunt ook executeurs tegelijk aanwijzen, zij handelen dan als gezamenlijk bevoegde executeurs.

Wettelijk zijn er drie soorten executeurs, met verschillende bevoegdheden. De eenvoudigste executeur regelt alleen de begrafenis: de begrafenisexecuteur (een ster executeur).

Een beheersexecuteur beheert de nalatenschap, verkoopt eventuele goederen en huizen en betaalt de schulden. (twee sterren executeur)

Tenslotte is er de afwikkelingsbewindvoerder. Deze zorgt er ook voor dat de nalatenschap wordt verdeeld. (drie sterren executeur)

Een beheersexecuteur en een afwikkelingsbewindvoerder dienen te zijn benoemd in een testament.

Dit is iets om van te voren goed over na te denken. Als het naaste familie is, zal diegene dat veelal onbetaald doen, ook al bestaat er een wettelijke vergoeding van 1% van de waarde van de erfenis. Maar het kan veel werk zijn en als u dat verwacht is het aan te bevelen er toch een vergoeding tegenover te stellen. Professionele executeurs vragen veelal een uurtarief van €125 tot €250, maar zijn door kennis en ervaring wel heel efficiënt.

Bij testament kan iemand bepalen of er een bepaald bedrag of bepaalde goederen worden nagelaten (gelegateerd), zoals aan goede doelen, maar ook aan bepaalde personen. Diegene noemen we een legataris. De legataris moet wettelijk op de hoogte worden gesteld. Aangezien een legaat een schuld van de nalatenschap is dient een executeur er zorg voor te dragen dat de legataris het legaat ontvangt.

In het algemeen wel, omdat de meeste testamenten langstlevende testamenten zijn. Aangezien al het vermogen bij de langstlevende blijft is het verstandig om die langstlevende ook zo ruim mogelijke bevoegdheden te geven.

Maak een afspraak