Disclaimer

Deze website is een uitgave van Notarispraktijk Lautenbach B.V.. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Notarispraktijk Lautenbach B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

Evenmin kan Notarispraktijk Lautenbach B.V. garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. De op de website door Notarispraktijk Lautenbach B.V. aangeboden materialen en informatie, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Notarispraktijk Lautenbach B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Notarispraktijk Lautenbach B.V. zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen en tevens op elk moment de inhoud, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, aan te passen of onderdelen te verwijderen.

Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Notarispraktijk Lautenbach B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen alsmede alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Notarispraktijk Lautenbach B.V. en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Verspreiden, en elk ander gebruik van deze materialen, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Notarispraktijk Lautenbach B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Geschillen

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen gerelateerd aan deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Notarispraktijk Lautenbach B.V. wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.