Algemene voorwaarden Notarispraktijk Lautenbach B.V., gevestigd te Heemskerk.

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  Notaris: de te Heemskerk gevestigde vennootschap: Notarispraktijk Lautenbach B.V., hierna te noemen: Notariskantoor Lautenbach, en de op zijn kantoor werkzame kandidaat-notarissen en medewerkers.
  Voormelde vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke zich ten doel stelt de uitoefening van het notarisambt door daartoe bevoegde personen, een en ander in de meest ruime zin.
  Opdrachtgever: degene die een opdrachtbevestiging heeft ondertekend of op andere wijze een opdracht aan de notaris heeft gegeven of stilzwijgend met de opdrachtbevestiging akkoord is gegaan. Ingeval van oprichting van een rechtspersoon of personenvennootschap worden zowel (ieder van) de oprichter(s) als de rechtspersoon als hoofdelijke opdrachtgevers beschouwd.
  Cliënt: Degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Alle opdrachten worden, met uitdrukkelijke uitsluiting van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Notariskantoor Lautenbach, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd.
 3. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Notariskantoor Lautenbach afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Notariskantoor Lautenbach in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Notariskantoor Lautenbach aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of die bedragen, waarop de door Notariskantoor Lautenbach afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Notariskantoor Lautenbach in verband met die verzekering draagt.
 4. Notariskantoor Lautenbach zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens ingeval van procureurs- of deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt. Iedere aansprakelijkheid van Notariskantoor Lautenbach met betrekking tot de keuze van deze derden, alsmede voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien de uitvoering van een opdracht van cliënt meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon, die niet aan Notariskantoor Lautenbach verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door Notariskantoor Lautenbach aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Notariskantoor Lautenbach niet aansprakelijk zijn voor de keuze van deze derden, alsmede voor fouten die door deze derden onverhoopt mochten worden gemaakt.
 5. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 6. Het is mogelijk dat de personen die in verband met de uitvoering van de opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Notariskantoor Lautenbach stelt zich op het standpunt, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens cliënten te aanvaarden.
 7. Niet alleen Notariskantoor Lautenbach, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Notariskantoor Lautenbach hebben verlaten.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. Zij zijn slechts in de Nederlandse taal gesteld.
 9. Notariskantoor Lautenbach behoudt zich het recht voor één of meer voorschotnota’s of tussentijdse declaraties in te dienen en de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat de voorschotnota(s) of tussentijdse declaratie(s) is (zijn) betaald. Deze nota/declaratie zal worden verrekend met de laatste declaratie die in de betreffende zaak aan de opdrachtgever zal worden verzonden.
 10. Indien een financiële instelling een negatieve rente in rekening brengt op een rekening zal Notariskantoor Lautenbach bevoegd zijn deze negatieve rente door te berekenen aan haar cliënten, dit is van toepassing over al hetgeen ten name/ten behoeve van cliënten op onze derdengeldenrekening staat. Over de hoogte van de door Notariskantoor Lautenbach te betalen negatieve rente kan niet worden gediscussieerd.
 11. Door Notariskantoor Lautenbach te verzenden nota’s/declaraties dienen, zonder opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Een vordering op een notaris verbonden aan – of op Notariskantoor Lautenbach mag niet worden verpand of gecedeerd. Indien betaling van de koopsom in enige transactie geschiedt via de kwaliteitsrekening van Notariskantoor Lautenbach zal uitbetaling van de gelden de tweede volgende werkdag na de transactie geschieden, zulks op grond van de bepalingen van de Faillissementswet, ter bereiking van maximale rechtszekerheid. Bij betaling van gelden terzake van transacties van registergoederen gelden aanvullende beroeps- en gedragsregels en verordeningen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Indien vertraging in de betaling haar oorzaak vindt in storingen in het elektronisch bankverkeer, zal de notaris daarvoor niet aansprakelijk zijn. Notariskantoor Lautenbach is gerechtigd voor of van de opdrachtgever(s) ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever(s) dan wel een/de aan de opdrachtgever(s) gelieerde vennootschap(pen) en/of de uiteindelijke gerechtigde(n) van de opdrachtgever(s) aan Notariskantoor Lautenbach verschuldigd is.
  Indien door de opdrachtgever(s) dan wel de aan de opdrachtgever(s) gelieerde vennootschap(pen) en/of de uiteindelijke gerechtigde(n) van de opdrachtgever(s) tevens werkzaamheden zijn verricht voor Notariskantoor Lautenbach, is Notariskantoor Lautenbach ten allen tijden gerechtigd om de betaling van voormelde werkzaamheden voor haar notarispraktijk te verrekenen met hetgeen de opdrachtgever(s) dan wel de aan de opdrachtgever(s) gelieerde vennootschap(pen) en/of de uiteindelijke gerechtigde(n) van de opdrachtgever(s) aan Notariskantoor Lautenbach verschuldigd is. Bovenstaande is tevens van toepassing indien de opdrachtgever(s) dan wel de aan de opdrachtgever(s) gelieerde vennootschap(pen) en/of de uiteindelijke gerechtigde(n) van de opdrachtgever(s) voornemens is/zijn tot gehele dan wel gedeeltelijke vervreemding van haar aandelen in de betreffende vennootschap(pen).
  Na het verstrijken van genoemde termijn kan Notariskantoor Lautenbach aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen ad 1% per maand. Alle kosten verbonden aan de inning van hetgeen cliënt aan Notariskantoor Lautenbach verschuldigd is komen voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten, waaronder mede is begrepen een redelijke vergoeding voor door Notariskantoor Lautenbach aan de inning te besteden tijd, worden vastgesteld conform de wettelijke bepalingen.
  Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de nota(s) die uit hoofde van de opdracht aan notariskantoor Lautenbach verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere cliënten, is ieder van hen mede hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor de nota(‘s) die uit hoofde van de opdracht aan notariskantoor Lautenbach verschuldigd zijn. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de bij hem/haar, inzake het verrichten van de opdracht, ingediende nota’s/declaraties. Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van alle door de notaris in het kader van de uitvoering van de opdracht betaalde extra kosten zoals reiskosten, kosten spoedzendingen, koerierskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, leges, inschrijfkosten, recherchekosten en bankkosten, zoals spoed en telefonische overboekingen en de over de extra kosten eventueel wettelijk verschuldigde omzetbelasting; deze opsomming kan niet worden gebruikt om andere noodzakelijke niet genoemde kosten of verschotten uit te sluiten. Tenzij anders overeengekomen is ingeval van annulering van een opdracht opdrachtgever in elk geval verschuldigd de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden (uren x tarief + omzetbelasting) en de door de notaris betaalde extra kosten, zoals hiervoor bedoeld, dan wel, ingeval de opdracht is aangenomen tegen een overeengekomen bedrag tenminste twee/derde van het overeengekomen bedrag aan honorarium tenzij het gevraagde concept van de akte op het moment van annulering reeds is vervaardigd op welk moment het gehele overeengekomen bedrag aan honorarium en de daadwerkelijk gemaakte verschotten verschuldigd zijn. Als een geplande afspraak binnen een week voorafgaande aan de datum van de afspraak door de opdrachtgever wordt uitgesteld en daardoor extra werkzaamheden moeten worden verricht, behoudt de notaris zich het recht voor daarvoor meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 12. Het in verband met een opdracht gevormd dossier door Notariskantoor Lautenbach zal minimaal 15 jaar worden bewaard, waarna Notariskantoor Lautenbach bevoegd is het betreffende dossier te vernietigen. Notariskantoor Lautenbach behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het afgeven van kopieën. Notariskantoor Lautenbach behoudt zich het recht voor akten en dossiers elektronisch te archiveren.
 13. Notariskantoor Lautenbach is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.
 14. Notariskantoor Lautenbach behoudt zich het recht voor om een zaak voortvloeiend uit een offerte cq een eerdere opdracht, waarvan de uiteindelijke werkzaamheden niet overeenstemmen met de offerte cq de gegeven opdracht, terug te geven aan de opdrachtgever. De reeds gemaakte notariële kosten zullen niet in rekening worden gebracht.
 15. De koper van onroerend goed kan te allen tijde overgaan tot het intrekken van zijn opdracht aan de notaris, zonder dat daar financiële gevolgen aan verbonden zijn. Dit betreft uitsluitend de door de notaris gemaakte notariële kosten. Indien de verkoper niet akkoord gaat met de tarifering door de notaris terzake van de voor hem verrichte/te verrichten werkzaamheden is deze niet gebonden aan de notariskeuze van de koper.
 16. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Notariskantoor Lautenbach is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de Rechtbank Haarlem of, als de Rechtbank sectie kanton bevoegd is, door de alsdan bevoegde Rechtbank.